ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زخمه‌ای شلاقی

snap pizzicato, Bartók pizzicato

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی اجرای زخمه‌ای که در آن زه با شدت به طرف بالا کشیده میشود و در بازگشت به دستۀ ساز برخورد می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ