ترجمه مقاله

زبان‌های هسته‌پایان

head-last languages, head-final languages

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زبان‌هایی که در آنها هستۀ گروه در انتهای آن قرار می‌گیرد
ترجمه مقاله