ترجمه مقاله

زبان‌های هسته‌آغاز

head-first languages, head-initial languages

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زبان‌هایی که در آنها هستۀ گروه در ابتدای آن قرار می‌گیرد
ترجمه مقاله