ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاویۀ دوربین

camera angle, camera position, camera view

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میدان دید عدسی دوربین نسبت به موضوع یا رویداد صحنه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ