ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاویۀ برخورد

angle of impact, impact angle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[حمل‏ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] زاویۀ بین محور تقارن مانع طولی و مسیر حرکت خودرو در محل تصادف [فیزیک]‏ زاویۀ تند پرتابه با افق، در هنگام برخورد آن با زمین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ