ترجمه مقاله

زاویة اصطکاک ایستایی

angle of static friction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زاویة میان نیروی برایند و راستای عمود بر سطح در محل تماس دو جسم در آستانة حرکت
ترجمه مقاله