ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زاتا

DDL

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← زبان توصیف داده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ