ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رینگ روغن پیستون

oil control ring, oil scraper ring, scraper ring, oil ring

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رینگی که در پایین‌ترین شیار پیستون قرار دارد و مانع از نفوذ روغن به محفظۀ احتراق می‌شود و در حرکت روبه‌پایین پیستون، روغن را از دیوارۀ سیلندر پاک می‌کند متـ . حلقۀ روغن پیستون، رینگ روغن، حلقۀ روغن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ