ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریل‌بند لای‌بتن

spot tie

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ریل‌بندی که در عملیات روسازی خط به‌طور کامل در داخل بتن قرار می‌گیرد متـ . تراورس لای‌بتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ