ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ریبونوکلئیک‌اسید

ribonucleic acid

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بسپاری متشکل از واحدهای ریبونوکلئوتید اختـ . رِنا RNA
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما