ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رگۀ جت

jet streak

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← هستۀ جریان جتی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ