ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رگة نردبانی

ladder vein

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رگه‌ای واقع در شکستگی‌های تقریباً موازی که در امتداد سطوح برگوارگی عمود بر دیواره‌های دایک (dike) در طی سرد شدن یا در امتداد درزه‌های انقباضی درون سنگ‌های بازالتی یا دایک‌ها (dike) به وجود آمده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ