ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رو‌رو

ro-ro, roll-on roll-off

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بارگیری و تخلیه که در آن بار بر روی وسایل چرخ‌دار ازطریق شیب‌راهه به کشتی وارد یا از آن خارج می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ