ترجمه مقاله

رویینش آندی

anodic passivation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویین‌سازی فلز وقتی‌که در برق‌کاف مناسب به‌صورت آندی قطبیده شود
ترجمه مقاله