ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رویۀ ریشه

root face

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از رویۀ شیار که داخل ریشۀ اتصال قرار دارد متـ . پاشنه land
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ