ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روکش

housing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخش خارجی مقرة ترکیبی که با ایجاد فاصلة خزشی، از هسته در برابر محیط پیرامون محافظت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ