ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روکش‌سازی مفصل ران

femoral resurfacing arthroplasty

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی مفصل‌سازی که در آن سر ران رویه‌گذاری می‌شود تا باقی‌ماندۀ مفصل بیمار برای مفصل‌سازی آینده حفظ شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ