ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روغن طوقه

bead butter, bead lube

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لیزانۀ (lubricant) لازم برای جلوگیری از صدمه دیدن تایر و جااندازی آسان آن بر روی رینگ (rim)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ