ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روغن حل‌پذیر

soluble oil

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نامیزه‌ای پایدار از آب و روغن با غلظت بالا که در عملیات فلزکاری برای روان‌سازی و خنک‌سازی و ممانعت از خوردگی به ‌کار می‌رود متـ . روغن نامیزه‌ای emulsifying oil
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ