ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

روش نیم‌پهنا

half-width method

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی ترسیمی برای برآورد عمق تک‌چشمة بی‌‌هنجاری مغناطیسی یا گرانی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما