ترجمه مقاله

روش توزیع‌‌آزاد

distribution free method, nonparametric method

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشی آماری که به توزیع زمینه‌ای (underlying distribution) جامعه بستگی ندارد
ترجمه مقاله