ترجمه مقاله

روزنرخ

day rate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعرفه‏ای برای استفادۀ مهمان از اتاق مهمانخانه/ هتل صرفاً در طول ساعاتی از روز
ترجمه مقاله