ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‌پویه‌شناسی

psychodynamics 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر دیدگاهی که بر جنبه‌های تحول و تغییر و تعامل فرایندهای ذهنی و هیجانی و انگیزش‌ها و سائق‌ها تأکید داشته باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ