ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‌شناس مشاوره‌ای

counseling psychologist

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روان‌شناسی که در حیطه‌های تخصصی، نظیر مشاورۀ حرفه‌ای و تربیتی و سالمندی و ازدواج، آموزش دیده است و برای ایجاد سازگاری در مُراجع و بهره‌گیری از حداکثر توانایی‌های او فعالیت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ