ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‌شناسی مشاوره‌ای

counseling psychology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شاخه‌ای از روان‌شناسی که تسهیل‌کنندۀ عملکرد فردی و بینِ‌فردی در طول زندگی است و بر موضوعات هیجانی و اجتماعی و حرفه‌ای و آموزشی و تحولی و نظیر آن تأکید دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ