ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‌شناسی غوغاگران

mob psychology, crowd psychology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. حالت‌ها و فرایندهای ذهنی و عاطفی خاص افرادی که عضوی از جماعت خیابانی و اوباش یا گروه‌هایی از این دست هستند 2. بررسی علمی همین پدیده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ