ترجمه مقاله

روان‌ساز آلیاژی

alloy flux

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پودری متشکل از عناصر واکنش‌دهنده با فلز پرکن، برای تهیۀ آلیاژ موردنظر در فلز جوش
ترجمه مقاله