ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان‏پریشی واکنشی گذرا

brief reactive psychosis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی اختلال روان‏پریشی که بلافاصله پس از واقعۀ ناگوار نظیر مرگ محبوب ایجاد می‏شود و تا دو هفته ادامه می‏یابد و با آشفتگی هیجانی و حداقل یک نشانۀ روان‏پزشکی همراه است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ