ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

رهبندی آند

anode impedance, anode load impedance

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کل رهبندی بین آند و کاتد، جدا از جریان الکترون‌ها
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما