ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

رنگ‌آمیزی اسیدمقاوم

acid-fast stain

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی رنگ‌آمیزی افتراقی برای شناسایی اندامگان‌های اسیدپای که به روش‌های مختلف انجام‌پذیر است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما