ترجمه مقاله

رنگش توده‌ای

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← رنگ‌بخشی توده‌ای
ترجمه مقاله