ترجمه مقاله

رِنازیم سرچکشی

hammerhead ribozyme

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی رِنازیم تاشده که در پیرایش رونوشت‌های رِنا نقش دارد
ترجمه مقاله