ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمزگشایی‌شده

decrypted

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی اطلاعات یا داده‌های رمزگذاری‌‌شده‌ای که به اطلاعات یا داده‌های آشکار تبدیل شده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ