ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

رقمی

digital

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی نشانک/ سیگنال و مانند آن که تغییرات مقدار آن به‌صورت گسسته باشد نه پیوسته
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما