ترجمه مقاله

رسوب پایابی

neritic sediment

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رسوباتی که عمدتاً از بقایای موجودات دریایی در ناحیه پایاب‍ی به وجود می‌آید
ترجمه مقاله