ترجمه مقاله

رزم‌نوازان

marching band

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوازندگانی که در هنگام نواختن گام‌آهنگ، خود در رژه مشارکت دارند
ترجمه مقاله