ترجمه مقاله

ردّ میعانی

condensation trail

واژه‌های مصوب فرهنگستان

باریکه‏ای ابرمانند، غالباً به دنبال هواپیمای درحال‏پرواز، در هوای صاف و سرد و مرطوب متـ . ردّ بخار vapour trail
ترجمه مقاله