ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ردة هجومی

assault echelon

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عنصری از واحدها و نیروهای رزمی و هوایی در عملیات آبخاکی که مأموریت ادارة حملة اولیه بر روی مناطق عملیاتی را بر عهده دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ