ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ردة بارچینی

stowage category

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر یک از رده‌هایی که مطابق با گروه بسته‌بندی و آیین‌نامة کالای خطرناک در شناور جانمایی و بارچینی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ