ترجمه مقاله

رَخ‌شکست

cleavage fracture

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شکستی که معمولاً در فلزات چندبلوری و تحت تأثیر رَخ ایجاد می‌شود و سطح شکستی برّاقی دارد
ترجمه مقاله