ترجمه مقاله

راهکنش تعقیب

pursuit tactic

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی روش رهگیری هواگرد دشمن که با استفاده از آن، خلبان هواپیمای خودی می‌تواند موقعیت خود را به‌گونه‌ای تغییر دهد که در مرحلة نهایی تک قرار گیرد
ترجمه مقاله