ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

راهبُرد پیشگامی در کاهش هزینه

cost leadership strategy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راهبردی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی در فضای رقابتی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما