ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راهبُرد پیشگامی در کاهش هزینه

cost leadership strategy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راهبردی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی در فضای رقابتی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ