ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راهبُرد خلق و بهبود محصول

product development strategy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راهبرد به‌روزرسانی محصولات موجود یا خلق محصولات جدید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ