ترجمه مقاله

راهبُرد بهین

optimal strategy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در نظریۀ تصمیم، برنامه‌ای کامل که مسیر عمل‌هایی را که باید در هر نقطه صورت گیرد مشخص می‌کند تا بازدهی پولی یا مطلوبیت موردانتظار در بهترین وضعیت ممکن حاصل شود
ترجمه مقاله