ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رابطۀ مشاوره‌ای

counseling relationship

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعامل و رابطۀ حرفه‌ای بین مُراجع و مشاور که مشخصۀ آن همدلی و صداقت بین آن‌ دو است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ