ترجمه مقاله

رابطة همایندی،رابطة تداعی

associative relation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رابطة بین دو مفهوم که به‌طور تجربی ارتباط مضمونی (thematic connection) غیرسلسله‌مراتبی/ ناپایگانی با یکدیگر دارند
ترجمه مقاله