ترجمه مقاله

رابطة سلسله‌مراتبی،رابطة پایگانی

hierarchical relation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رابطة بین دو مفهوم که یا از نوع رابطة عام‌وخاص است یا رابطة جزء‌وکل
ترجمه مقاله