ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رابطة جنسی مُراجع ـ متخصص

professional-client sexual relation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برقراری روابط جنسی بین متخصص مراقبت سلامت با بیمار تحت مراقبت او که خارج از حدود اخلاقی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ