ترجمه مقاله

رأی‌گیری الکترونیکی

electronic voting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انتخاباتی که در آن رأی‌دهندگان به‌صورت الکترونیکی رأی می‌دهند متـ . ای‌ـ رأی‌گیری e-voting
ترجمه مقاله